Czeœæ, Nazywam siê Marcin Zblewski

Ju¿ od wielu lat zajmuje siê profesjonalnym oprogramowaniem dla biznesu i zintegrowanymi systemami informatycznymi. Doœwiadczenie oraz wszechstronny zasób wiedzy pozwalaj¹ zaproponowaæ rozwi¹zania idealnie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Systemy klasy ERP œwietnie sprawdz¹ siê nie tylko jako programy finansowo ksiêgowe, ale tak¿e kompleksowe rozwi¹zanie usprawniaj¹ce funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. W zakresie oferowanych us³ug mam tak¿e wdro¿enia ERP oraz fachowe doradztwo. Funkcjonalne i kompleksowo zaprojektowane oprogramowanie dla biznesu to moja specjalnoœæ.

Projektuje i wykonuje komputerowe sieci wewnêtrzne, indywidualnie dla ka¿dej firmy, w zale¿noœci od potrzeb i planowanego rozwoju. Doradzam i pomagam w dokonaniu wyboru sprzêtu oraz konkretnych rozwi¹zañ sieciowych optymalnych dla Pañstwa.

Pierwszy naœladowca zamienia samotnego szaleñca w lidera.

610-326-2550

Cele

Moim g³ównym celem jest dostarczenie bran¿owych systemów IT, spe³niaj¹cych ró¿norodne wymagania biznesowe najbardziej wymagaj¹cych klientów. Jestem twórc¹ szeregu innowacyjnych rozwi¹zañ informatycznych takich jak systemy informatyczne z zakresu zarz¹dzania, systemy klasy ERP, programy kadrowo p³acowe, finansowo ksiêgowe, efaktura, systemy HR, MRP czy WMS, przeznaczone dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w ró¿nych bran¿ach.

Utrzymanie sieci w pe³nej sprawnoœci i dostêpnoœci to zadanie wymagajce du¿ego doswiadczenia. Dobrze zaprojektowana i utrzymana sieæ pozwala na bezawaryjn¹ pracê w trudnych warunkach du¿ego obci¹¿enia, co sie z tym wiarze minimalizuje ryzyko parali¿u przedsiêbiorstwa. Staram siê zapobiegaæ wszelkim uszkodzeniom i nieprawid³owoœciom zanim powstan¹. Pozwala to na zapewnienie moim klientom pe³nej satysfakcji z posiadanej infrastruktury informatycznej.

Zainteresowania

Programowanie

Programowanie

Edukacjê informatyczn¹ rozpocz¹³em w trzeciej klasie 7 podstawówki. W klasach matematyczno-fizycznych wprowadzono eksperymentalnie przedmiot "Informatyka". Uczy³ nas, ca³kiem fajnie zreszt¹, bardzo m³ody pracownik politechniki, który bardzo peszy³ siê jak zwracaliœmy sie do niego (tak jak do pozosta³ych nauczycieli) "Panie profesorze". Z pocz¹tku stale powtarza³, ¿e jest tylko magistrem.

Wdro¿enia

Wdro¿enia

Pamiêtam moje pierwsze wdro¿enie Scruma w du¿ej firmie IT, w której kiedyœ pracowa³em. Trzy miesi¹ce ³azi³em na ró¿nego rodzaju spotkania. Na ka¿dym spotkaniu wymyœlaliœmy ko³o od nowa. „A bo dla mnie Scrum to to i to”. „Mylisz siê. W Scrumie wcale o to nie chodzi”. W spotkaniach, za ka¿dym razem uczestniczy³o po kilkunastu mened¿erów. I nic. Gadu, gadu… Baju, baju… Czas lecia³.

Prototypowanie

Prototypowanie

Prototypowanie jest technik¹ w ramach wytwarzania ewolucyjnego, w której pojawia siê nowa faza tworzenia oprogramowania, poza wymienionymi dotychczas – faza tworzenia prototypu

Prototyp jest niepe³nym systemem, spe³niaj¹cym czeœæ wymagañ, przeznaczonym do przetestowania rozwi¹zañ wykorzystanych do jego wytworzenia

Z za³o¿enia prototyp nie wchodzi w sk³ad ostatecznego systemu (ostateczny system budowany jest od podstaw po zaakceptowaniu rozwi¹zañ zastosowanych w prototypie)

Fotografia

Fotografia

Moje hobby jest moim lekiem na stres, zmêczenie i z³y humor. Pozwala na chwilê zapomnieæ o smutkach i w pe³ni oddaæ siê fotografowaniu. Ka¿dy z nas powinien mieæ hobby bo dziêki hobby czujemy siê szczêœliwsi.

Umiejêtnoœci

Lat doswiadczenia
Zakoñczonych projektów
Zadowolonych klientów
Photoshop
12
63
97
3DS Max
9
2
9
CorelDraw
5
4
65
Projektowanie sieci
14
5
17
Bezpieczeñstwo
6
2
9
Zarz¹dzanie sieci¹
14
3
426
Visual Studio
7
14
38
Wdro¿enia
4
6
19
Zarz¹dzanie ludŸmi
8
54
98

Moja Praca

2014

do dziœ

Howkie - Marcin Zblewski

W³aœciciel

Moje miejsce realizacji najambitniejszych projektów

2010

do dziœ

Leon Internet Sp. z o.o.

Specjalista do spraw rozwoju sieci

Dynamiczna praca stawiaj¹ca wiele wyzwañ

2005

2010

Jastrzêbskie Sieci Komputerowe S.C.

Dyrektor i Administrator

Pierwsze kroki w wielkim biznesie

2006

2007

Wyk³adowca w Niepublicznej Szkole Policealnej „Notus” w Wodzis³awiu

Wyk³adowca

Szczebel wy¿szy edukacji

2005

2007

II Szko³a Policealna w Zespole Szkól nr 2 w Jastrzêbiu Zdroju

Nauczyciel

Pierwsze kroki w edukacji

Edukacja

Universytet Œl¹ski
(2003-2005)

Magister

wydzia³: Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: Fizyka, specjalnoœæ: Biofizyka;

Zak³ad Fizyki Cia³a Sta³ego

Fizyczne podstawy terapii fotodynamicznej

Universytet Œl¹ski
(2002-2004)

Magister

wydzia³: Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: Fizyka, specjalnoœæ: Fizyka teoretyczna

wydzia³: Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: Fizyka, specjalnoœæ: Nauczycielska fizyka z informatyk¹

Zak³ad Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki

Universytet Œl¹ski
(1999-2002)

Licencjat

wydzia³: Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: Fizyka, specjalnoœæ: Fizyka informatyczna

Politechnika Œl¹ska
(1999-2001)

Licencjat

wydzia³: Budownictwo, kierunek: In¿ynieria miejska, specjalnoœæ: Budowa mostów;

Technikum Mechaniczne w ZS Mechaniczno-Górniczych w Jastrzêbiu Zdroju
(1994-1999)

Technik

specjalnoœæ: Budowa i eksploatacja maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych
specjalnoœæ:Obróbka skrawaniem

(734) 640-1839

Portfolio

Nagrody i wyró¿nienia

Doœwiadczenie

Transmisja danych dla SEJ, KWK Zofiówka, KWK Pniówek, KWK Krupiñski

Rozbudowanie systemów sieci dostêpowych dla Leon Rybnik

Wdro¿enie dla Chemia Hurt Rybnik

Wdro¿enia dla Stra¿y Miejskiej Jastrzêbie-Zdrój

Szkolenia dla firm zewnêtrznych

Zarzdzanie sieciami rozproszonymi i wirtualnymi

Projektowanie konstrukcji stalowych, kratownicowe i projekty zadaszeñ

System wspomagania nauczania dla gimnazjum, stworzony w oparciu o program MEN

W³asna, amatorska sieæ komputerowa TRZEPAK (od 1998)

Polecenia

1

Mariusz Kaletka

Firma Pana Zblewskiego wykona³a profesjonalnie ca³oœciowo us³ugê. W sk³ad wchodzi³ projekt i wdro¿enie. Pan Marcin w moim imieniu za³atwi³ wszystkie formalnoœci z zezwoleniami i projektami. Polecam i jeszcze nie raz napewno siê spotkamy.

2

Szymon Naudka

Jestem bardzo zadowolony ze wspó³pracy programistycznej z firm¹ Howkie - Marcin Zblewski, która wspar³a mnie przy pracach nad sieci¹ i projektami z ni¹ zwi¹zanymi. Zlecenie zosta³o wykonane fachowo, terminowo i w przystêpnej cenie. Polecamy serdecznie Marcina Zblewskiego do prac programistycznych nad wszelakiej maœci wdro¿eniami informatycznymi.

3

Aleksandra Fabisz

W imieniu Agencji Biznesowej CONVIVIUM sk³adam Panu Marcinowi Zblewskiemu, serdeczne podziêkowania za pomoc we wdro¿eniu oprogramowania oraz technologii BIM w zakresie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego poczynaj¹c od koncepcji a¿ po koñcow¹ dokumentacjê i wizualizacjê. Dziêki zaanga¿owaniu, wiedzy oraz doœwiadczeniu, wdro¿enie przesz³o bardzo sprawnie i nie spowodowa³o ¿adnych problemów projektowych. Polecam Marcina Zblewkiego jako profesjonalnego partnera w realizacji projektów informatycznych z zakresu wdra¿ania oprogramowania.

Hobby

Najlepsze Hobby œwiata

Zajmowa³em siê i zajmujê wieloma rzeczami. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wœród moich zainteresowañ zawsze znajdowa³y siê sporty lub zajêcia, które obecnie nazywane s¹ sportami ekstremalnymi.

Pierwszym moim hobby, któremu poœwiêci³em co najmniej kilkanaœcie lat ¿ycia by³a fotografia. By³o to wtedy gdy na rynku panowa³y aparaty typu "Smiena", a zdjêcia wywo³ywa³o siê samemu. Ja by³em w tej dobrej sytuacji, ¿e mia³em pod rêk¹ klub fotograficzny i wkrótce dorobi³em siê lustrzanki Zenit 11.

W 2 klasie technikum na skutek równolegle rozwijaj¹cych siê zainteresowañ turystyczno - górskich, wst¹pi³em do Harcerskiego Klubu Speleologicznego w Cieszynie. Rok póŸniej zmieni³em klub na Speleoklub Bielsko - Bia³a. Powodem zamiany by³a chêæ uzyskania Karty Taternika. Niestety musia³em jeszcze raz przejœæ wszystkie etapy szkolenia, no ale zacz¹³em wreszcie jeŸdziæ w Tatry. Przez rok, co tydzieñ doje¿d¿a³em z dwoma kolegami 60 km. do klubu. Po roku otrzyma³em upragniony dokument. W miêdzyczasie doœæ intensywnie wspina³em siê w ska³kach i okazjonalnie w Tatrach. Szczyt mojej dzia³alnoœci "jaskiniowej" przypada na okres studiów, kiedy ponownie zmieni³em klub na Akademicki Klub Groto³azów. Bra³em udzia³ w wielu wyjazdach w Tatry, 3 wyprawach w Alpy Austryjackie - masyw Tennengebirge i wyprawie w hiszpañski masyw Picos de Europa.

Napisz do mnie

6626533427

Social

cell-blockade

Files