714-880-1369 9802953497

Witamy w kwiaciarni Glorioza

Witamy w kwiaciarni GloriozaJeste¶my firm± florystyczn± z wieloletnim do¶wiadczeniem.
Od lat logo "Glorioza" kojarzy siê Warszawiakom z florystyk± najwy¿szej jako¶ci.

Swoja pracê wykonujemy z ogromn± pasj±, ca³y czas doskonal±c swoje umiejêtno¶ci.
Stworzyli¶my swój w³asny styl uk³adania kwiatów.

Nasi klienci darz± nas ogromnym zaufaniem,
a wspó³pracuj± z nami du¿e instytucje pañstwowe,
instytucje finansowe, firmy prywatne, jak i wieloletni klienci indywidualni.Nasza specjalno¶æ

✓ niepowtarzalne bukiety na ka¿d± okazjê
✓ kompleksowa oprawa uroczysto¶ci ¶lubnych, tworz±ca do ka¿dej z nich niepowtarzalna atmosferê
✓ oprawa kwiatowa firmowych bankietów, konferencji i eventów
✓ przygotowujemy profesjonalne kwiatowe aran¿acje dostosowane do indywidualnych wymagañ


Zapraszamy do kontaktu z nami: bezpo¶rednio w naszej Kwiaciarni Glorioza
lub telefoniczne pod numerem telefonu 22 629 63 86 lub 504 188 990.

Z wyrazami szacunku
Kwiaciarnia Glorioza


A tak jest w naszych progach:

608-375-7982 9283159159 570-999-0815 540-525-3347 732-757-8433 (805) 216-9455 (248) 376-1060 620-659-8116 (702) 671-9779

Glorioza Kwiaciarnia
ul. ¯urawia 26, 00-515 Warszawa

tel. 22 629 63 86 lub tel. 504 188 990
e-mail: 540-327-4409
Facebook: (212) 284-0938

Godziny otwarcia:

   Pon - Pt: 7.15 - 19.00
   Sob: 8.00 - 18.00
   Niedz: 9.00 - 15.00

© 2009 - Glorioza | Projekt i wykonanie: Marta Borkowska - Sepis Project