antispreading
(903) 582-7643
816-965-9579
4154298235
ÃÒ§ҹ
ä¿ÅìàÍ¡ÊÒÃ

   2083419972 >>(513) 521-1574 >>  
˹éÒËÅÑ¡
  1. ˹éÒËÅÑ¡
  2. ¢èÒÇ»ÃСÒÈ
  3. ¼Ùé¾Ñ²¹ÒÃкºÏ
¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒûÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2561 (à´×͹»Ñ¨¨ØºÑ¹)
ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 12 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 10 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 4.6729

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 11 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 9 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 4.6720

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 5.0000

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 3 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 3 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 5.0000

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 10 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 7 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 4.0622

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 8 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 8 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 5.0000

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 0 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à©ÅÕè : 5.0000

ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 48 µÑǪÕéÇÑ´ ä´é¤èÒ¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÃÇÁ : 4.6487
ÊÃØ»¼Å¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 48 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 1.0000 - 1.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 2.0000 - 2.9999 3 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 3.0000 - 3.9999 1 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 4.0000 - 4.9999 2 µÑǪÕéÇÑ´
¤Ðá¹¹à·èҡѺ 5.0000 41 µÑǪÕéÇÑ´