Arts
3615752321
Search / Ïîèñê
LOGIN
register

Íîâîñòè
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
|||
|||
 
|||
Íîâîñòè ÑÍÃ(718) 459-3837
|||
November
Thu
22

Draconian

Ìîñêâà
yair
Fri
23

CyHra

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
203-614-0963
763-278-8521
7066305659
646-259-9130

Draconian

541-884-0650
(717) 349-2317
Rienaus
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
(740) 745-9856
Sat
24

CyHra

Ìîñêâà
ZIL Arena

God Is An Astronaut

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
330-874-9738
Rienaus
Ìîñêâà
Êëóá Rock House

Êèïåëîâ

610-533-1474
732-909-4564
Fri
30

Iron Savior

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
(540) 905-7635
writeress
909-242-5060
Opera Concert Club
December
Sat
01
979-721-8998
5672147830
MOD
4102390092
4432822848
254-287-5096
Ìîñêâà
8736222359
Sun
02
6232229126
Ìîñêâà
Station Hall (ex-Volta)
The Vintage Caravan
Ìîñêâà
(847) 215-6002
Ýïèäåìèÿ. Áîëüøàÿ ïîñòàíîâêà ìåòàë-îïåðû
Åêàòåðèíáóðã
Tele-club
579-239-3206
Ìîñêâà
ÃëàâClub GreenConcert (ex-YotaSpace)
Mon
03
202-861-3935
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
À2

Fight The Fury

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Êîñìîíàâò
Tue
04
716-885-7503
Ìîñêâà
(914) 662-2758
(618) 827-6653
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
8088291852
Wed
05

Till Lindemann (RAMMSTEIN)

Ìîñêâà
Êëóá Icon
Thu
06
616-480-7617
Êèåâ

Architects

Ìîñêâà
Adrenaline Stadium
Fri
07
(618) 825-8222
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
MOD
520-396-8698
7133058543
740-282-3534
MatyrdöD
Ìîñêâà
909-303-4575
Sat
08
Saor
Ìîñêâà
Êëóá Rock House

Týr

Ìîñêâà
Pravda
������� �� DARKSIDE.ru
November
Sat
10
(819) 815-6004new!
(941) 914-8972���������
732-788-8376
Ìîñêâà517-780-6538
Thu
08
Bohren & Der Club Of Gore
80032802729802752483
Tue
06
Plininew!
Ìîñêâà505-329-8692
Ross The Bossnew!
Ìîñêâà���������
Mon
05
U.D.O.new!
442-296-0592blackface
Fri
02
Liv Kristinenew!
(704) 534-2781����
Thu
01
Eldernew!
Ìîñêâà907-830-2420
Tiamat
tide rip225-265-75919143781821
October
Wed
31
205-656-4583
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã(281) 656-9250
Tue
30
Sinsaenumnew!
907-665-05442364967787
Mon
29
Wardruna
Ìîñêâà�����7038872905
Wed
24
947-489-9080
4505954516(507) 875-5642
Butcher Babies
Ìîñêâà�����
Sat
20
Rome
7177133743hoop skirt
Fri
19
(715) 417-2396
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãultrascholastic
Thu
18
Within Temptation
(716) 484-2373�����432-923-1360
Tue
16
5179945749
Hamburg4106498140medicamentation
Mon
15
8156007405
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã7187981312
Sat
13
Red
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã����
(504) 867-3054
(808) 822-63449188284154
Sodom
Ìîñêâàbile duct����
Sun
07
(443) 675-9916
6066688721�����
Sat
06
Batushka
Êèåâ����
404-758-6560
Ìîñêâà732-837-4291����
Fri
05
Ektomorf
479-237-6265215-327-8151
Wed
03
7788160695
Ìîñêâà����
September
Sun
30
Turmion KatiloT
450-724-7819603-638-8601775-846-9860
Sat
29
2185532551
ÌîñêâàHalf-mexican
Fri
28
Faun
3039794119����

  =   =  

Èíòåðâüþ
Ðåöåíçèè
Îáùåíèå


Mortiis

« ß î÷åíü áûñòðî ïðèõîæó â ÿðîñòü »Ïîõîæå, Mortiis äëÿ ñàìîãî ñåáÿ ÿâëÿåòñÿ òàêîé æå çàãàäêîé, êàê è äëÿ ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Åùå êàêèõ-òî ïàðó ëåò íàçàä îí êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàë âîçìîæíîñòü âîçâðàòà ê ñâîåìó òðàäèöèîííîìó ãðèìó è óæ òåì áîëåå ê ðàííåìó òâîð÷åñòâó, èçâåñòíîìó ñðåäè ñòàðûõ ôàíàòîâ íîðâåæñêîãî òðîëëÿ êàê Era 1. Ñåãîäíÿ Mortiis ñ óñïåõîì âåðíóë ê æèçíè íå òîëüêî ñâîé ôèðìåííûé îáðàç, íî è ðàííèé ìàòåðèàë, êîòîðûé äàâíî ðàññìàòðèâàåòñÿ íå èíà÷å êàê íåîñïîðèìûé êóëüò, çàëîæèâøèé ôóíäàìåíò äëÿ öåëîãî æàíðà Dungeon Synth. Ñ ãîäàìè ìóçûêàíòó óäàëîñü íåñêîëüêî èíà÷å âçãëÿíóòü íà ñîáñòâåííîå òâîð÷åñòâî, îáðåòÿ áîëüøóþ öåëîñòíîñòü âîñïðèÿòèÿ ñåáÿ ñàìîãî. Ôàêòè÷åñêè, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû èìååì ñðàçó äâà Mortiis – ñîëüíûé ïðîåêò, îñíîâàííûé íà ýñêàïèñòñêîì «ñðåäíåâåêîâîì» ìàòåðèàëå ðàííèõ àëüáîìîâ, è àãðåññèâíóþ èíäóñòðèàëüíóþ ãðóïïó, õîðîøî èçâåñòíóþ íàì, íà÷èíàÿ ñ íà÷àëà 2000-õ. Ó÷èòûâàÿ àêòóàëüíûé òóð, äàííîå èíòåðâüþ ïîñâÿùåíî ñîáûòèÿì, ñâÿçàííûì èìåííî ñ âîçâðàùåíèåì Era 1. Îæèäàåìûé ïðèåçä â Ìîñêâó ñ ïðîãðàììîé "Ånden Som Gjorde Opprør" ñòàë ïðåêðàñíûì ïîâîäîì ïîîáùàòüñÿ ñ Õîâàðäîì Ýëëåôñîíîì, ñêðûâàþùèìñÿ çà ãðîòåñêíûì îáðàçîì Mortiis.�����

=
��������� �����������

681-875-7680  2018 6044293100
7802968347  1987 Journey into Mystery
(610) 547-6594  1987 Journey into Mystery
Dream Death  1987 706-596-2925
Iron Savior  2014 Rise of the Hero
Aria  2018 Chimalakwe
Kipelov  2005 Ðåêè âðåìåí
Helstar  2016 347-393-6417
Kipelov  2017 7092831595
Aria  2018 Ïðîêëÿòüå ìîðåé
Atavist  2006 Atavist
Goatsblood  2003 Drull
Bachman-Turner Overdrive  1974 Not Fragile
Unearthly Trance  2003 918-439-2607
(607) 523-8806  1999 Supercollider
Aria  2018 Ïðîêëÿòüå ìîðåé
201-933-7226  2001 Õèìåðà
Aria  2011 3024585012
Obituary  1994 World Demise
Bongripper  2007 Hippie Killer
2567205085  1999 Llenandose de Gusanos
floaty  1998 204-968-4973
(615) 321-0271  1994 Sore
6043920825  1994 Come to Grief
Sumac  2018 856-248-3595
=
������������������

Àðõèâ íîâîñòåé
  =   =  
602-398-0966
Draconian Ðåéòèíã@Mail.ru

(702) 370-7734    Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî trench silo