Thông báo thi sát hạch
STT Tên kỳ thi Tiêu đề Tệp tin đính kèm Địa điểm thi Thời gian thi Kết quả
1 Kỳ 18 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 18 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy18.docx Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 17/11/2018
2 Kỳ 17 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Danh sách chia phòng thi kỳ 17 tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh DSChiaPhongThiKy17.rar Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh 22/09/2018
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17.pdf
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch câp CCHN hoạt động đấu thầu kỳ 17 5403808046
Gia hạn đăng ký, nộp chi phí dự thi và đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyvanopchiphithi_ky17_lan 2.docx
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 17 (tính đến ngày 12/9/2018) 917-489-5687
Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch Thongbaogiahannophosodangkyky17.docx
Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 17 ThongBaoNopChiPhiDuThiKy17.docx
3 Kỳ 16 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Ngãi Danh sách phòng thi kỳ 16 tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ DanhSachChiaPhongThiKy16.rar Hà Nội,Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi,Cần Thơ 25/08/2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 Thongbaothisinhduthiky16ngay2582018.pdf
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 16 ngày 25/8/2018 tại Hà Nội, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi QDpheduyetthisinhduthiky16ngay2582018.pdf
4 Kỳ 12 - Kỳ thi sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, Đắk Lắk và Sơn La Thông báo Về việc tổ chức trả chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 12 01.10..2018.Thong bao trả chứng chỉ kỳ 12.doc Hà Nội,Đăk Lăk,Sơn La 14/04/2018