صندوق قرض الحسنه امداد ولایت
3146159615 >  پرداخت صدقه