MONIKA DABKOWSKA
MALARSTWO
I SZTUKA
UZYTKOWA
(240) 882-7570
pensjonat U Idalii
o sobie
Jestem absolwentk± ASP im. W. Strzemiñskiego w £odzi.
Moje wykszta³cenie oraz zainteresowania w obszarze malarstwa i sztuki u¿ytkowej prze³o¿y³y siê na moj± obecn± dzia³alno¶æ.
Od wielu lat oferujê moim klientom odnawianie i malowanie starych mebli.
Odnowa odbywa siê wed³ug indywidualnych projektów i w ten sposób powstaj± niepowtarzalne elementy wystroju wnêtrza.
Zakres mojej pracy jest bardzo szeroki, od szaf, ³ó¿ek i mebli kuchennych do mniejszych przedmiotów drewnianych takich jak kufry, skrzynie, m³ynki ,szkatu³ki itp.
Szczegó³y w dziale MEBLE
Popularne w Europie malowanie ¶cian, powoli zaczyna zdobywaæ uznanie w Polsce.
Murale zdobi±ce ¶ciany, tworz± pozytywn± aurê i wp³ywaj± na dobry nastrój domowników.
Moje prace ciesz± siê szczególnym uznaniem najm³odszych odbiorców.
Zapraszam do wspó³pracy zawrówno przedszkola i instytucje, jak równie¿ osoby prywatne.
Szczegó³y w dziale MURALE
Odk±d pamiêtam pasjonowa³a mnie historia malarstwa. Od mitologicznej sztuki Aborygenów Australijskich, poprzez Impresjonizm, do Duchampa i sztuki wspó³czesnej. Moimi najwiêkszymi autorytetami w dziedzinie malarstwa s±: Gustaw Klimt,Cloude Monet,Marcel Duchamp,Marc Rotko.
Ró¿norodno¶æ moich zainteresowañ znajduje odzwierciedlenie w mojej twórczo¶ci.
Wykonujê równie¿ zlecenia na indywidualne zamówienie klienta.
Szczegó³y w dziale MALARSTWO
Copyright @ Monika D±bkowska
MONIKA DABKOWSKA
malowane meble
murale
malarstwo
malowane meble   mojado.pl   monika d±bkowska  murale   obrazy  malarstwo   odnawianie mebli   renowacja   meble   skrzynie   szafy